Gezond en slank met Nederlands populairste weekmenu’s.

Afvallen én lekker eten wij maken het mogelijk.

Ontdek het geheim van de Foodsisters weekmenu’s. Iedereen kan het!

Pak je energie terug. Geef je gezondheid een boost met onze weekmenu’s.

Makkelijk, praktisch en lekker afvallen was nog nooit zo makkelijk.

Al 5 jaar in de top 10 bestverkochte dieetboeken bij bol.com

Simpel afvallen met lekkere recepten. Voor iedereen!

Maak vandaag een start naar een fit en energiek leven.

Verlies makkelijk gewicht met de beste koolhydrraatarme weekmenu’s van Nederland.

algemene voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de Foodsisters app. De voorwaarden voor de webshop en website vindt u hier: https://foodsisters.nl/algemene-voorwaarden-2/

 

LEEST U ALSTUBLIEFT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE APP ZORGVULDIG.

Wij zijn Foodsisters en Tasty publishers bv (hierna wij, ons of Foodsisters).

De ontwikkelaar en aanbieder van een mobiele aplicatie en kookboeken gericht op een gezonde
leefstijl.

Definities:
Abonnement: een abonnement dat toegang geeft tot het abonnement omschreven deel van de inhoud die via de App wordt ontsloten.

Producten: één van de producten aangekocht op de website van de Foodsisters.

Website: de website www.foodsisters.nl of bijbehorende sub domeinen.

App: de app “Foodsisters” van Tasty Publishers.

Toepasselijkheid:
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de App en/of een
abonnement bij Foodsisters afsluit. Als je niet volledig en onherroepelijk akkoord wenst te gaan met
deze gebruikersvoorwaarden, mag je de App of producten niet installeren en/of gebruiken.

Adviezen:
De adviezen die Foodsisters geeft, zijn niet bedoeld als vervanging van persoonlijk advies van een
arts of specialist. We hebben ons best gedaan de informatie met grootst mogelijke zorg samen te
stellen. Desondanks kan Foodsisters niet aansprakelijk worden gesteld voor envetuele schade,letsel
of verlies voortkomend uit het gebruik en de informatie van onze producten.

Installatie van de app
Foodsisters gaat ervanuit dat je bij de installatie van de App gebruik maakt van:
– apparatuur waarvan jij de rechten hebt om daarop software te kunnen plaatsen; en
– Een account waarvan jij alle noodzakelijke accountgegevens beheert.
Je mag de App alleen zelf gebruiken en niemand anders door middel van jouw account gebruik laten
maken van de App.

Je verklaart dat alle informatie die je vertrekt, of verstrekt hebt tijdens het aanmaken van het account juist, volledig en actueel is en je zult jouw accountgegevens bijwerken om deze actueel te houden.
Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je je gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhoudt.

Foodsisters is niet aansprakelijk voor misbruik van jouw gebruikersnamen, wachtwoorden of andere
middelen waarmee je je kunt identificeren wanneer je van de App gebruik maakt.

Foodsisters mag er vanuit gaan dat jij de gebruiker bent die zicht aanmeldt met een van jouw identificatiemiddelen en de gevolgen zijn ook voor jouw rekening. Zodra je het vermoeden hebt dat er misbruik is gemaakt van een van je identificatiemiddelen, dien je dat onmiddellijk te melden aan Foodsisters via de contactgegevens die in deze gebruikersvoorwaarden staan vermeld.

Foodsisters kan het aantal apparaten waarop je een account kunt gebruiken, beperken. Indien je met
je account inlogt op meer dan dat aantal apparaten, dan zul je op andere apparaten automatisch
worden uitgelogd. Je kunt een account altijd ten minste op twee apparaten gebruiken.

Je zal via de App niet op andere wijze een account aanmaken dan door je eigen gegevens
in te vullen. Je zal met name geen apparaat, script, bot, spider, crawler of andere techniek
gebruiken.
Het is niet toegestaan om de App of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met
de App te belemmeren of te verstoren, zoals bijvoorbeeld door virussen, spyware,
malware of andere destructieve of ontwrichtende code.

Prijzen
Een betaald abonnement kan aangeschaft worden voor de op dat moment gehanteerde prijzen.
Alle prijzen dei Foodsisters communiceert (in de app/website/etc.) of die genoemd worden in een
bestelbevestiging zijn inclusief BTW en andere verplichte belastingen en heffingen tenzij anders
wordt aangegeven.

Foodsisters behoud zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen. Een prijswijziging
zal ingaan op het moment dat een lopend abonnement de looptijd overschrijdt, of, indien dat
moment zich later voordoet 5 weken na de aankondiging van de prijswijzigingen. Als je de hogere
prijs niet wilt betalen, moet je dus je abonnement opzeggen.

In aanvulling op het voorgaande is Foodsisters gerechtigd haar prijzen eenmaal per kalenderjaar aan
te passen aan het inflatiepercentage over het verstreken jaar zoals door CBS gepubliceerd.

Betaling en incassokosten
1. Voor aanvang van het abonnement dien je de overeengekomen prijs voor de eerste periode van
jouw abonnement, afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten, over te maken aan
Foodsisters. Afhankelijk van het soort abonnement zal Foodsisters over de volgende periode(n) het
verschuldigde bedrag per automatische incasso van jouw rekening af laten schrijven.
2 Wij versturen je zeven (7) dagen voordat het bedrag voor jouw Abonnement automatisch van je
rekening geschreven wordt een vooraankondiging van de incasso per e-mail. In deze e-mail staat het
te incasseren bedrag en de incassodatum.
3 Foodsisters kan ook op een andere manier je betaling afspreken (bijvoorbeeld per creditcard,
PayPal, Appstore, Playstore of anderszins).
4 Je schiet toerekenbaar te kort als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.
5 Als je na twee of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kan Foodsisters het Abonnement
beëindigen. Ook kan Foodsisters vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in
rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Ondanks de
beëindiging blijf je de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van de looptijd van je
abonnement.
6 De leden 1 t/m 5 van dit artikel zijn niet van toepassing als je werkgever je Abonnement betaalt.
7 Als jij of je werkgever niet op tijd betaalt (daarbij hoort ook als Foodsisters het verschuldigde
bedrag niet bij je kan incasseren), mag Foodsisters jou de toegang tot de App of een deel daarvan
(tijdelijk) ontzeggen. Dat doet geen afbreuk aan andere rechten die Foodsisters jegens jou heeft op
grond van de wet of deze voorwaarden.
8 Alle datakosten die je maakt voor en door het gebruik van de App zijn voor jouw eigen rekening.
Foodsisters adviseert je om de App zoveel mogelijk te gebruiken via (gratis) WIFI- netwerken. Door
Foodsisters uitgegeven waardebonnen, vouchers, of andere korting codes zijn nooit inwisselbaar
voor geld. Eventuele kortingen kunnen alleen worden toegepast voor de aanschaf van een
Abonnement.

DUUR, BEËINDIGING EN DE GEVOLGEN VAN BEËINDIGING
1. In de bestelbevestiging van Foodsisters staat hoe lang je abonnement duurt en, eventueel, van
welke inhoud je gebruik kunt maken. Dit is niet van toepassing als je werkgever het abonnement
betaalt.
2. Een abonnement dat voor een bepaalde duur is afgesloten, wordt na afloop van de
overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement voortijdig is stopgezet zoals
hierna beschreven in lid 4.
3. Indien je zelf het abonnement stopzet, of wanneer Foodsisters je toegang tot de app opschort in
geval van feitelijk of vermoedelijk onjuist gebruik, ga je ermee akkoord dat Foodsisters niet
aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn en dat Foodsisters geen enkel bedrag dat je reeds hebt
betaald zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Je kunt de
overeenkomsten op ieder moment stopzetten.
4. Je kunt je abonnement stopzetten via je account https://account.foodsisters.nl/login
Lukt het opzeggen niet? Dan kan onze klantenservice je helpen, stuur hiervoor een mail naar
[email protected]

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Foodsisters verleent aan jou door middel van deze gebruikersvoorwaarden een licentie om de App
te gebruiken. De App wordt dus niet aan jou verkocht of overgedragen. De licentie betreft een
persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de App te installeren en te gebruiken zoals uiteengezet in
deze gebruikersvoorwaarden.
2. Jij verkrijgt de gebruiksrechten zoals beschreven in deze gebruikersvoorwaarden onder de
voorwaarde dat jij jouw verplichtingen uit deze gebruikersvoorwaarden nakomt. Zonder dat daarmee
afbreuk wordt gedaan aan eventuele rechten of rechtsmiddelen die aan Foodsisters toekomen op
grond van de wet of deze gebruikersvoorwaarden, geeft elke tekortkoming in de nakoming van deze
gebruikersvoorwaarden door jou aan Foodsisters het recht om jouw verdere gebruik van en/of de
toegang tot de App te weigeren.
3. De licentie is beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom van Foodsisters en haar
licentiegevers in de App en omvat geen andere rechten.
4. Alle rechten die hierin niet expliciet aan jou worden verleend, zijn voorbehouden aan Foodsisters.
Foodsisters behoudt zich alle rechten, titels en belangen in en op de App voor inclusief, maar niet
beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, handelsnamen,
eigendomsrechten, octrooien, titel, codes, audiovisuele effecten, thema’s, karakters, verhalen,
instellingen, illustraties, muziekwerken en morele rechten, al dan niet geregistreerd en alle
toepassingen daarvan.
5. Tenzij dwingende toepasselijke regelgeving dat uitdrukkelijk toestaat, zul je niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodsisters: (i) de App commercieel exploiteren; (ii) de
App, kopieën daarvan, of eventuele wachtwoorden of gebruikersnamen met betrekking op de App
distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of anderszins aan
een derde toewijzen; (iii) de App op enige wijze of via enig medium geheel of gedeeltelijk kopiëren,
reproduceren of distribueren of op welke wijze dan ook decompileren, demonteren of reverseengineeren; (iv) de App beschikbaar maken voor publiek of op een netwerk zodat deze gedownload
kan worden door meerdere gebruikers; (v) productinformatie, auteursrechten, intellectuele
eigendom, auteursrechtvermeldingen, juridische kennisgevingen of andere labels van de oorsprong
of bron van de App verwijderen, wijzigen of verbergen; (vi) de App wijzigen, verbeteren of een
afgeleid werk van de App maken.

ARTIKEL 9 – PRIVACY POLICY
1. Foodsisters hecht grote waarde aan het respecteren van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens
worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. In het privacy statement van Foodsisters lees
je meer over hoe Foodsisters met jouw persoonsgegevens omgaat.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Je stemt ermee in en garandeert dat jouw gebruik van de App geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en privacyrechten.
2. Je stemt er hierbij mee in om Foodsisters en Foodsisters’ leveranciers te vrijwaren, schadeloos te stellen en te houden voor het leveren van de App aan u en tegen alle mogelijke schade, claims, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) als gevolg van jouw gebruik van de App.
3. Foodsisters heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht, om de App te updaten, upgraden
of aan te passen of data of informatie die is opgeslagen in de App te veranderen of te verwijderen.
4. Met uitzondering van schade veroorzaakt door nalatigheid of grove schuld, zal de totale aansprakelijkheid van Foodsisters en Foodsisters’ leveranciers in geen geval de door u voor het gebruik van de App betaalde prijs overschrijden. In het geval je periodiek voor het gebruik van de App betaalt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door jou betaalde vergoeding voor de periode waarin de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze beperking van
aansprakelijkheid is van toepassing op alle aansprakelijkheid van Foodsisters en Foodsisters’ leveranciers, ongeacht de oorsprong daarvan. De beperking geldt zowel voor contractuele als nietcontractuele aansprakelijkheid.
5. Om schade te kunnen claimen moet je die, en in ieder geval de reden dat in jouw ogen Foodsisters tekortschiet, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de ontdekking daarvan melden. Artikel 6:89 BW is onverkort van toepassing.

ARTIKEL 11 – OVERIGE BEPALINGEN
1. Foodsisters kan deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Indien jij niet akkoord
bent met de wijzigingen, dien je ons daar binnen zeven (7) dagen na onze kennisgeving aan jou
schriftelijk van op de hoogte te stellen. Foodsisters zal dan of beslissen dat jouw Abonnement
ongewijzigd wordt voortgezet of jouw Abonnement beëindigen waardoor je niet langer toegang zal hebben tot de App. Indien je betaalt voor je Abonnement, heb je in het laatste geval recht op teruggave van een gedeelte van het door jou betaalde bedrag dat in verhouding staat tot de tijd die jouw Abonnement zonder beëindiging zou doorlopen.
2. Indien een deel van deze gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze gebruikersvoorwaarden: die blijven gewoon gelden.
3. Je mag je verplichtingen die uit deze gebruikersvoorwaarden voortvloeien niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodsisters.
4. Foodsisters mag de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met jou voortvloeien overdragen aan een derde. In het geval Foodsisters dat doet, mag jij de overeenkomst met Foodsisters beëindigen als die overdracht is aan een persoon buiten de groep van Foodsisters.
5. Op alle overeenkomsten met jou, jouw Abonnement en op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als er een verschil van mening ontstaan over de overeenkomst met jou, jouw Abonnement of deze gebruikersvoorwaarden, dan zullen Foodsisters en jij eerst proberen
om dat in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kan het geschil voorgelegd worden aan
de bevoegde Nederlandse rechter.

ARTIKEL 12 – CONTACT
1. Wanneer je vragen hebt over de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden, neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande gegevens:
e-mailadres: [email protected]
correspondentieadres: Zwaagdijk 162, 1683NN Zwaagdijk-oost
Versie: maart 2024

Community
Gebruiksvoorwaarden: Door lid te worden van de Foodsisters app ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en de regels omtrent het gebruik van de community. Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in de beëindiging van je lidmaatschap.
Privacy: De Foodsisters Community respecteert je privacy. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de community.
Verantwoordelijkheid voor geplaatste Inhoud: Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je plaatst in de Foodsisters Community. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze voorwaarden of die als ongepast wordt beschouwd.

Aansprakelijkheid: De Foodsisters Community en haar beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de community. We streven ernaar om een veilige omgeving te bieden, maar kunnen geen volledige garantie bieden tegen ongepaste inhoud of gedrag van andere leden.

Intellectueel Eigendom: Alle inhoud die wordt geplaatst in de Foodsisters Community, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en video’s, blijft eigendom van de respectievelijke auteurs. Het kopiëren of hergebruiken van deze inhoud zonder toestemming is niet toegestaan.

Moderatie: De Foodsisters Community wordt gemodereerd om een positieve en respectvolle omgeving te behouden. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen of accounts te blokkeren die in strijd zijn met deze voorwaarden.

Communicatie tussen Leden: Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van andere leden te delen zonder hun toestemming. Respecteer de privacy van andere leden en houd de communicatie respectvol.

Het is niet toegestaan om actief leden te benaderen om contact te leggen buiten de Foodsisters community om voor andere ‘groepen of community’s’.

Wijzigingen in de Voorwaarden: De Foodsisters Community behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen zullen aan de leden worden gecommuniceerd.

Door lid te worden van de Foodsisters Community ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met een van deze voorwaarden, raden we aan om geen lid te worden van de
community

Inloggen

Meld je aan voor het gratis weekmenu en ontvang de nieuwsbrief

Een week lang genieten van onze heerlijke en makkelijke recepten? Vul hieronder je gegevens in.

Meld je hier aan voor het gratis keto-weekmenu en ontvang de nieuwsbrief

geniet van de lente!

Kom maar op met die energie!

Voel je gezonder, fitter en energieker dan ooit tevoren en verlies kilo’s.

Maak het jezelf makkelijk en boek resultaat door het volgen van onze 4 weekmenu’s.

KLIK HIER OM TE BEKIJKEN